ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนรุ่นที่ 8 ณ สิงคโปร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๘ (ด้านภาษาอังกฤษ)

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ ประเทศสิงคโปร์

          ตามที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC) ได้จัดโครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๘ (ด้านภาษาอังกฤษ) ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ทุนการศึกษาประเภทที่ ๑ : ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๔๔,๙๐๐ บาท

นาย ชานนท์ สุขุมเดชะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

ทุนการศึกษาประเภทที่ ๒ : ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (ผู้ได้รับทุนชำระเงินเพิ่มเติม ๑๔,๙๐๐ บาท)

นาย นายทนงศักดิ์ ไชยเสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นาย ปภังกร ธนภาพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทุนการศึกษาประเภทที่ ๓ : ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (ผู้ได้รับทุนชำระเงินเพิ่มเติม ๒๙,๙๐๐ บาท) จากเดิมทางสถาบันฯ สนับสนุนจำนวน ๑๓ ทุน แต่มีผู้สมัครคะแนนเท่ากัน จึงขอสนับสนุนเพิ่มเป็นจำนวน ๑๗ ทุน

 

1 นางสาว รุจิรา สังข์ทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 นาย สุทธิชัย รีรานนท์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
3 นางสาว เบญจรัตน์ ไวยคูนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 นางสาว ปิยธิดา สานุสันต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ
5 นาย สุทธินันท์ ดวงภุมเมศร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นาย กันฑ์อเนก จันทร์จิรธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7 นาย ณัฐภัทร ริมชลการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 นางสาว อรพรรณ พากเพียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 นางสาว ชลากร วงษ์สินธุ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
10 นางสาว ศุทธวีร์ เทพมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 นางสาว พิชญธิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12 นางสาว รุจิรา ผกาแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
13 เด็กหญิง กัญญาพัชร จิตต์ภาณุโสภณ โพธิสารพิทยากร
14 นางสาว ปริศนา วีนะวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
15 นางสาว พรธิดา เสาจู เกษตรศาสตร์
16 นางสาว นัทธมน ชำนาญวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นางสาว สิริพร เทพศิลปวิสุทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตัวสำรอง (ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก)

 

1 นางสาว ธนัดดา ป้องตระทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 นางสาว เมธินี ภูวทิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นางสาว ปรมาภรณ์ อินตะนัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 นางสาว ปริฉัตร โชยดิรส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นางสาว ปรีชญา ตั้งตาเจริญ โรงเรียนเบญจมราชาลัย
6 นาย ชยดล ปานทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 นาย วุฒิพงศ์ โรจนเมธากุล สวนกุหลาบ นนทบุรี
9 นางสาว พฤกษามาศ คำสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
10 นาย บัญชา ขิงหอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11 นางสาว รติมา สัตบุรุษาวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 เด็กชาย ธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล โรงเรียนอัสสัมชัญ
13 นาย สมคิด เลาะเดรุส สถาบันการบินพลเรือน

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศข้างต้น ตรวจสอบอีเมลและ ยืนยันสิทธิ์ รับทุนการศึกษา โดยแจ้งให้ทางสถาบันฯ ทราบภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สำหรับผู้ที่ติดสำรองให้รอการติดต่อกลับจากสถาบันฯ และสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางสถาบันฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาของทางสถาบันฯ ท่านจะได้รับคืนเครดิต จำนวน ๒๐๐ เครดิต ในระบบข้อสอบออนไลน์อีพรีเทสดอทคอม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งท่านสามารถติดตามกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสถาบันได้ที่ เว็บไซต์สถาบัน : www.es-ilc.org หรือ ทางเฟสบุ๊คส์เพจ : www.facebook.com/estudiothailand

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 ดร. ธนพล จึงศิรกุลวิทย์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

ประธานคณะผู้จัดโครงการฝ่ายประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนรุ่นที่ 8 ณ สิงคโปร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ  รุ่นที่  ๘  (ด้านภาษาอังกฤษ)
ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม –
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ประเทศสิงคโปร์

          ตามที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ  (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC)  ได้จัดโครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ  รุ่นที่  ๘  (ด้านภาษาอังกฤษ)  ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เวลาสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รอบที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เอริตา  สีทา โรงเรียนบางละมุง
ศิริพร  โพธิ์นอก โรงเรียนบางละมุง
ปุณมนัส พรเลิศวิวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
Natchakan  Tanticharoenkarn มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปาจรีย์  ลิ้มประสิทธิ์วงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วริศรา  พุ่มทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
จันญาณี  ปะอุ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
ธีระศักดิ์  ยนจำรูญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปรรณ์  สังข์แก้ว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
๑๐ ศุภรัตน์  เหมือนผลา โรงเรียนนาคประสิทธิ์
๑๑ อารีฟะฮ์  ยะโก๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๑๒ ศุทธวีร์ เทพมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๓ ธัญชนก บัวชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๔ กุลธิดา  เหมือนนาค โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
๑๕ ธันยธรณ์  โรจน์มหามงคล โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
๑๖ กรรณิกา  พุกผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
๑๗ พฤกษามาศ  คำสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
๑๘ ณัฐมน  ชิตประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๑๙ พิมพรรณ  จันทวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
๒๐ Ammie  Kts มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๒๑ ภคพร  ปฐมสุนทรชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๒๒ ขัติยาภรณ์ กองพิลา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
๒๓ นภัสนันท์  สิทธิพจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๔ ชญาณี  นาสารีย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕ เปรม  ว่องสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
๒๖ จุไรรัตน์  ทิมทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
๒๗ ปริศนา  วีระวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
๒๘ ศศิชา  เตียวลักษณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล
๒๙ สุทธิชัย  รีรานนท์ EIS
๓๐ ธนวรรณ  ปิ่นแหลม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓๑ นัชชา  มั่นศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
๓๒ ศศกร  สายรัตนี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓๓ สิริกาญจ์ ติ้นเติมทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๓๔ ดาริชาช์ เชยโสภณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคนานาชาติ
๓๕ กัญญ์วรา  อนันต์เกษมสุข โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
๓๖ กิตติพร   เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓๗ อธิชา ชาติสวัสดิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
๓๘ บัญชา ขิงหอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๓๙ รุจิรา  สังข์ทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๔๐ ภูรี  ลาภไพบูลย์พงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๔๑ วรเมธ  พรธารักษ์เจริญ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๔๒ ชิตมน  ชนกโอวาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔๓ สุปรียา ป้องเรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔๔ ชลธิชา  คหาปนะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
๔๕ อโนชา  อึ้งมณีภรณ์ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
๔๖ สุทธินันท์  ดวงภุมเมศร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔๗ วุฒิพงศ์  โรจนเมธากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
๔๘ ภาณุรัตน์  ประทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔๙ สุนีรัตน์  หลักทองชัยฤกษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๕๐ เบญจรัตน์  จิรัฐิติกาล โรงเรียนศรีวิกรณ์
๕๑ ณัฐมน  ธาดาจิรันดร์กุล โรงเรียนชลกันยานุกูล
๕๒ somruethai  sondork มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๕๓ Pakdee  Hnoonpakdee โรงเทพศิรินทร์
๕๔ ทนงศักดิ์ ไชยเสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕๕  สหิษฐา  สุขารมณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๕๖ ธนัญญา  ตันติกุลไพบูลย์ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
๕๗ เกศกัญญา  โรหิตรัตนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕๘ ฐิตินันท์  เล้ากุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๕๙ Arunothai  Singtakaew มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖๐ วริศรา  ชัยมงคลชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รอบที่ ๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

๖๑ วิวัฒน์ เปรมฤดีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖๒ เมธินี  ภูวทิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๓ ดำรงศักดิ์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
๖๔ กัญญารัตน์   เปานิล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
๖๕ อชิรญา  ศิลปปัญญา โรงเรียนพัทลุง
๖๖ Pornthida  Saochoo มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖๗ Natnicha  Chainonthee มหาวิทยาลัยพะเยา
๖๘ Nattayot  Tueyot นารีรัตน์จังหวัดแพร่
๖๙ ปนัดดา  ส่งศรีเเจ้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
๗๐ พิชญธิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๗๑ ปาลิตา  จันทร์น้อย มหาวิทยาลัยบูรพา
๗๒ เจณิตา  แดงโกเมน ทินกรพิทยานุสรณ์
๗๓ กนิษฐา  สิริเวชพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๗๔ กิตติศักดิ์  จันทร์สุนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๗๕ อัษฎารักษ์  บุตรลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗๖ พีระทัศน์  จิตรมณีวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗๗ นัทธมน สุวรรณพรหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗๘ ณัฏฐา  สุขไพบูลย์กุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๗๙ วิษณุ  พันธ์สอาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๘๐ แพรพรรณ ภักดีสังข์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘๑ พีรวัชร  อำไพวัชรากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘๒ ชยาภรณ์  โตเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘๓  Siriporn  Thepsinlapawisut จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘๔ ภัสรียา แถวทิม โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
๘๕ เวธกา  ธาราศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘๖ ธิดารัตน์  แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
๘๗ นุสบา  บูรณะพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
๘๘ อริญชยา  วัชรพินธุ์ หัวหินวิทยาลัย
๘๙ กรวีร์  ปัญญสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙๐ Tipsuda  Inthaud มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๙๑ คุณัญญา  นงค์นวล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๙๒ ศิรวิชญ์  วงษ์มณฑา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๙๓ วนิดา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
๙๔ มธุรส  เดชอมรศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙๕ สิรินยา  ธรรมรักษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙๖ อุทุมพร  เวียงใจ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๗ พันธ์วิรา ธนพรสิงหนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙๘ อภิญญา  เถลิงนวชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๙๙ ชโนดม จีระสุข มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๑๐๐ ณัฐวรรณ  มานะศิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐๑ Mind  Infinity โรงเรียนสารวิทยา
๑๐๒ สกนธ์วัชร์  มงคลผิว มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐๓ สุดาวดี  หนุนภักดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐๔ ชนิดา  วัชระอนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๐๕ วิชิตา  จาดสอน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๑๐๖ Rujira  Pakakaew มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐๗ อัญมณี  ไหมทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๐๘ อรุณรัตน์  ศิลปพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๐๙ Thunyaporn  Supakarn จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑๐ ธิดารัตน์  นนจันทร์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๑๑ กันฑ์อเนก  จันทร์จิรธร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
๑๑๒ Jiramet  Chaisangsri มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๑๓ นูรีญา  จงกลลาบาน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
๑๑๔ พนิตนันท์  สุทธิวงษ์ โรงเรียนสตรีระนอง
๑๑๕ นครินทร์  ปัญญาใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๑๖ กชกร  จารุเนตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๑๗ พิชามญชุ์  อินทิยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๑๘ สราวลี  ค้าดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๑๙ Chawisa  Rassameesoraj โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๑๒๐ ธนัชพร  สมประยูร โรงเรียนดัดดรุณี

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รอบที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๒๑ รัฐการัณย์  ลิ้นทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๒๒ เจตน์สฤษฎ์  ดิษฐลำดับ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒๓ ณัฐกานต์  ศรีราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๒๔ ปริฉัตร  โชยดิรส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒๕ อรอินทุ์  พันธุ์ศรีมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒๖ ณัฏฐฤทธิ์ตา สุขสำราญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๒๗ ปรียาภรณ์ ทุมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
๑๒๘ พัฒน์ธนัย  โพธิ์ธนรัฐ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๑๒๙ สุวพิชญ์  แสงแก้ว โรงเรียนปัญจทรัพย์ดินแดง
๑๓๐ ชนนิกานต์  ดอนกุศล โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
๑๓๑ ชานนท์  สุขุมเดชะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๑๓๒ บุณยา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนหอวัง
๑๓๓ กฤตยา  ดุจดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
๑๓๔ ณฐพร  กิตติโสภัทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๓๕ ธนปัฐว์  วงษ์เสงี่ยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๓๖ หทัยชนก  ศรีสุราช มสธ.
๑๓๗ Jynn  Thammasat มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๓๘ Saowapark  Initamas เรยีนาเชลีวิทยาลัย
๑๓๙ สรวงรัตน์ กาญจนจงกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔๐ กิ่งแก้ว แก้วทิพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๔๑ ชณาธิป  เตรียมวิศิษฎ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๔๒ สุวพัชร  มั่นนุช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔๓ วรัญญา กุลจรัสสุธี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๔๔ Nirawan  Kamjay จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔๕ ดารณี  น้อยนิมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๔๖ มธุรส  กัปโก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๔๗ ธษร ควรผดุงศักดิ์ King Mongkut’s Universith of Technology Thonburi
๑๔๘ รติมา  สัตบุรุษาาวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๔๙ ทักษพร  พัติบูรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๕๐ ณัฏฐกันย์  สุทธิกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก

 

รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๕๑ จิตอารีย์  บุดดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๑๕๒ นูรีมาลย์  อาแวโด โรงเรียนบำรุงอิสลาม
๑๕๓ มัลลิกา  หุตามัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕๔ ภาณุพงศ์  พัฒนสิน โรงเรียนพิชัย
๑๕๕ พาขวัญ  ทรงวาจา โรงเรียนสิรินธร
๑๕๖ กุลกัญญา  แสนสุข โรงเรียนสิรินธร
๑๕๗ Papangkorn  Thanapab จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕๘ สัณฐิติ  ด่านปาน โรงเรียนวิสุทธรังษี
๑๕๙ สันต์ฤทัย  ฟุ้งไพศาลพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๖๐ ณิสรา  วรรณพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๖๑ วันทนีย์  รุ่งเรืองวัฒนกูล มหาวิทยาเชียงใหม่
๑๖๒ Suparat  Gaysornkaew โรงเรียนสิรินธร
๑๖๓ ณัฐชา  แซ่เจี่ย โรงเรียนขาณุวิทยา
๑๖๔ นัทธมน  ชำนาญวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๖๕  rakkwan  thoungsumrit โรงเรียนมารีย์วิทยา
๑๖๖ Natthika  Hanhempanitchayakan มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๑๖๗ สุภาณี  ทองฮะสุน มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๖๘ Natthaphat  Rimchonlakarn จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๖๙ สุดารัตน์  ลุนพัฒน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๗๐ รัตติพร  ภุมรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๗๑ kanit  apisitipich จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๗๒ ศันสนีย์  สุรเนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๗๓ กนกวรรณ  รุ่งสว่าง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๗๔ ปวีณ์นุช  ปิ่มเปี่ยม โรงเรียนพรหมานุสรณ์
๑๗๕ รวิวรรณ  ศรีนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๗๖ อรอุมา  โกศัลวัฒน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๗๗ ปิยธิดา  สานุสันต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ
๑๗๘ chanissara  wongjurairat โรงเรียนสารวิทยา
๑๗๙ ญาดณา  บุญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
๑๘๐ นภัสร  สุนทรวิจารณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

รอบที่ ๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

๑๘๑ Ness  Vay จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘๒ Kanyapat  Jitpanusopon Potisarnpitayakorn
๑๘๓ Benjamabhorn  Rungsawang มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๘๔ รุ่งตะวัน สุริยะพรหม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๘๕ ณิศ์ชากมล คงศรี โรงเรียนหอวัง
๑๘๖ ขวัญจิรา กันทะมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘๗ ปรมาภรณ์ อินตะนัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๘๘ นางสาวเย็นจิต ตระกูลเงินทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๘๙ จอมพล อินทร์นุ่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
๑๙๐ ชนันพร วานิชสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย
๑๙๑ Poosita Qhuanyuen จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๙๒ วิรตี แตรวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๙๓ จิรญา หอเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๔ ชยดล ปานทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๙๕ มนัสชนก เพชรดวงจันทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
๑๙๖ สมคิด เลาะเดรุส สถาบันการบินพลเรือน
๑๙๗ playpiano37@gmail.com โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๙๘ mooklikekaew@hotmail.co.th โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๙๙ PHATSARUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๒๐๐ paksupang.bunlupantunat@gmail.com สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

รอบที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สำหรับผู้สมัครที่มีอีเมล์และรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แต่ทางสถาบันไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หากผู้สมัครยังต้องการยืนยันสิทธิ์ของตน โปรดแจ้งชื่อจริง นามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับมาที่อีเมล์ takeoff@e-studio.co.th ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

benejong1@gmail.com
sobit.402@hotmail.com
pees_generation@hotmail.com
ant.love.anr@gmail.com
Fernnie_nas@outlook.com
pn2828@hotmail.com
t2erapong-top@hotmail.com
lollipopspy@hotmail.com
tnppjd@gmail.com
๑๐ ziriaa_2@hotmail.com
๑๑ ann_love17@hotmail.com
๑๒ waradapop@hotmail.com
๑๓ pakdee_2541@hotmail.com
๑๔ babong_1@hotmail.com
๑๕ kkanyavee.p@gmail.com
๑๖ knes_play@hotmail.com
๑๗ manaowp@hotmail.com
๑๘ bananabaron@gmail.com
๑๙ ao_kawa-i@hotmail.com
๒๐ lookmee_9999@hotmail.com
๒๑ hassuna_40@hotmail.com
๒๒ love-kitty555@hotmail.com
๒๓ bow_s1997@hotmail.com
๒๔ pepperberry.mint@gmail.com
๒๕ pat_mint2468@hotmail.com
๒๖ littlechainas@hotmail.com
๒๗ fiang-lnwclub@hotmail.com
๒๘ noomaylove_love@hotmail.com
๒๙ cherry_cheek@windowslive.com
๓๐ huge.161@gmail.com
๓๑ sawanya_1@hotmail.com
๓๒ ariya.eng@hotmail.com
๓๓ Thanyathorn.mint@gmail.com
๓๔ jen.jen-ch@hotmail.com
๓๕ z_camel_ploy@hotmail.com
๓๖ วศิน  แสงเพ็ชร
๓๗ ฐิตินันท์  โลจน์รัศมีกุล
๓๘ เนตรทราย  แก้วโผงเผง
๓๙ Thanyarat  Ruengsuksai
๔๐ Chalakorn  Wongsinth
๔๑ นัทชา  เลิศประดิษฐ์
๔๒ Netsai  Sreprecha
๔๓ กาญจนะ ปานนิล

 

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศข้างต้น ตรวจสอบอีเมล์จากสถาบันฯ และปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมล์อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับการสัมภาษณ์

กระบวนการในการสัมภาษณ์

 • ผู้ได้รับสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบช่วงเวลาในการสอบสัมภาษณ์ของตนเอง
 • หากไม่สะดวกในวันและเวลาที่เราจัดให้ ให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่อีเมล์

takeoff@e-studio.co.th พร้อมระบุช่วงเวลาที่สะดวกตามที่มีในตาราง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น.เท่านั้น หากวันสัมภาษณ์คณะกรรมการไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้จะถือว่าสละสิทธิ์

 • ผู้ได้รับสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาจได้รับการสัมภาษณ์หลายรอบตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร
 • การสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยถือเป็นวิธีการที่เป็นสากล มีการใช้ทั่วไปในการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

 

หลักเกณฑ์ในการสัมภาษณ์

คณะกรรมการจะพิจารณาจากการโต้ตอบบทสนทนา ความชัดเจนและกระชับของการตอบคำถาม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไหวพริบในการตอบคำถาม จึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมตัวให้พร้อม

ทางสถาบันฯ จะบันทึกเทปสนทนาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา หากทางสถาบันฯ พบว่ามีข้อมูลเท็จหรือมีการแอบอ้างไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ ของการสมัคร ทางสถาบันฯ ขอตัดสิทธิ์การรับทุนฯ ทันที และผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะต้องชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการตัดสิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าของทุนการศึกษา ๑ ทุน

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางสถาบันฯ  ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาของทางสถาบันฯและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งท่านสามารถติดตามกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสถาบันได้ที่  เว็บไซต์สถาบัน : www.es-ilc.org หรือ ทางเฟสบุ๊คส์เพจ : www.facebook.com/estudiothailand

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ดร. ธนพล  จึงศิรกุลวิทย์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ

ทุนรุ่นที่ 8 : ด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์

ทุนฟรี ฝึกภาษาที่สิงคโปร์ 4

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ                     ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ (ด้านภาษาอังกฤษ)

ณ ประเทศสิงคโปร์

จัดโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( วัน)

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures: ES-ILC) จัดโครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติรุ่นที่ ๘ (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัดบริษัท  เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียปัจจุบันได้จัดโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเยาวชนในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

๑.  ลักษณะโครงการ

๑.๑.  ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอตามเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามประกาศนี้

๑.๒.  นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาร่วมประชุมปฐมนิเทศด้านการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารก่อนออกเดินทาง

๑.๓.  เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยทางสถาบันฯ จัดรถรับ-ส่งนักเรียนระหว่างท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงีกับที่พัก

๑.๔.  พำนักที่หอพักนานาชาติ โดยสถาบันฯ จัดสรรที่อยู่และมีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยดูแลตลอดการเดินทาง

๑.๕.  เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่สถาบันฯ กำหนด

๑.๖.  ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรม

๑.๗.  เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีของไทย

๑.๘.  นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องตระหนักว่าตนเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าร่วมโครงการและของทางสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอทุกประการ

๑.๙.  ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

 

๒.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

๒.๑.  สัญชาติไทย

๒.๒.  ต้องมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๒๕ ปี (นับถึงวันเดินทาง)

๒.๓.  เป็นผู้มีความประพฤติดี

๒.๔.  เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี

๒.๕.  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น

๒.๖.  มีความสนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

 

๓.  ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่มอบในโครงการนี้มีทั้งสิ้น ๑๖ ทุน

ทุนประเภทที่ ๑ ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน ๑ ทุน มูลค่าทุนละ ๔๔,๙๐๐ บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๔๔,๙๐๐ บาท

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ ๑ จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนตลอดทั้งโครงการ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาพำนักอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์
 • ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
 • ค่าบัตรเข้าชม / ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางกิจกรรม
 • ค่าเดินทางตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์
 • เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

ทุนประเภทที่ ๒ ทุนสมทบจำนวน ๒ ทุน  ได้รับทุนสนับสนุน ๓๐,๐๐๐ บาทจากมูลค่าทุนเต็ม ๔๔,๙๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (ผู้ได้รับทุนชำระเงินเพิ่มเติม ๑๔,๙๐๐ บาท)

 

ทุนประเภทที่ ๓ ทุนสมทบจำนวน ๑๓ ทุน  ได้รับทุนสนับสนุน ๑๕,๐๐๐ บาทจากมูลค่าทุนเต็ม ๔๔,๙๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑๙๕,๐๐๐ บาท (ผู้ได้รับทุนชำระเงินเพิ่มเติม ๒๙,๙๐๐ บาท)

 

ทุนการศึกษาทั้ง ๑๖ ทุนในโครงการนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures: ES-ILC) จะคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งมีมูลค่าของทุนการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้น ๒๙๙,๙๐๐ บาท

ทุนการศึกษาทั้ง ๓ ประเภทนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสมัครและสอบข้อสอบคัดเลือกในเว็บไซต์  www.e-pretest.com และผ่านเกณฑ์ที่ทางสถาบันฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุนประเภทที่ ๒ และ ๓ ต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนพร้อมทั้งชำระเงินสมทบตามกำหนด ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ทางสถาบันฯ จะยืนยันสิทธิผู้ได้รับทุนประเภทนี้ตามลำดับการจ่ายเงินสมทบ) โดยการคัดเลือกจะเป็นไปตามระเบียบที่ทางสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอกำหนด การตัดสินถือเป็นดุลยพินิจของทางหน่วยงานและสถาบันฯ

 

๔.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

๑.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันฯ ได้ประกาศไว้

๒.  มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

๓.  ทางสถาบันฯ จะพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นจากการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษและแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

 

๕.  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครทุนการศึกษา จำนวน ๒๐๐ บาท

(ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้ จะได้รับคืนเครดิตจำนวน ๒๐๐ เครดิต เพื่อใช้ทำข้อสอบออนไลน์ในระบบ www.e-pretest.com ในโอกาสหน้าต่อไป)

 

๖.  กำหนดการ

รายละเอียด ระยะเวลา
เปิดรับสมัคร ชำระค่าสมัครและทำข้อสอบผ่านเว็บไซต์ www.e-pretest.com ๒๒ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงินสบทบตามกำหนด ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ออกเดินทางจากประเทศไทย ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนดการ ๑๘-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

๗.  วิธีการรับสมัคร (กรุณาอ่านอย่างละเอียด)

การรับสมัครทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือการทำข้อสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาจากอีพรีเทสดอทคอม www.e-pretest.com ผู้สนใจสมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างอย่างเคร่งครัด

๗.๑.  ให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ www.e-pretest.com และสมัครสมาชิกด้านมุมขวาบนของเว็บไซต์ (หากผู้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ดังกล่าวอยู่แล้วให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ ๗.๒ ได้เลย)

๗.๒.  เข้าสู่ระบบ

๗.๓.  ใช้เมาส์ชี้ที่เมนูบาร์ “เครดิต” และคลิก “เติมเครดิต” โดยให้ผู้สมัครเติมเครดิตขั้นต่ำ ๒๐๐ บาท (๒๒๕ เครดิต) เพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน ๒๐๐ เครดิต โดยสามารถชำระผ่านทางช่องทางดังนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-๑๑) หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร

๗.๔.  เมื่อเติมเครดิตเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินและรอระบบยืนยันการชำระเงิน

๗.๔.๑.  กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-๑๑) เครดิตจะเข้าทันทีเมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์เสร็จ

๗.๔.๒.  กรณีชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร เครดิตจะเข้าทันทีเมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ (ไม่เกิน ๓ วันทำการ)

๗.๕.  คลิกเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ คลิก “หน้าหลัก” และเลือกหมวด “ข้อสอบทุน”

๗.๖.  เลือกทำข้อสอบคัดเลือก ชุด “ข้อสอบคัดเลือกทุนรุ่นที่ 8 (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ ประเทศสิงคโปร์”

*ข้อควรระวัง* เมื่อคลิกทำข้อสอบแล้วจะไม่สามารถกลับมาทำซ้ำได้อีกและทางสถาบันฯ จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นการสอบของผู้สมัคร ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครเตรียมตัวสำหรับทำข้อสอบให้พร้อมก่อนคลิกเริ่มทำ (สามารถสมัครสมาชิกและเติมเครดิตทิ้งไว้ก่อนได้ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกขั้นตอนในครั้งเดียว)

๗.๗.  เมื่อคลิกทำข้อสอบระบบจะทำการตัดเครดิตค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นจำนวน ๒๐๐ เครดิต

รายละเอียดของข้อสอบคัดเลือกทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังต่อไปนี้

 • ตอนที่ ๑  แบบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ รวม ๒๐ ข้อ  คิดเป็น ๔๐ คะแนน
 • ตอนที่ ๒  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ รวม ๑๐ ข้อ คิดเป็น ๑๐ คะแนน

รวมทั้งสิ้น  ๓๐ ข้อ  คิดเป็น ๕๐ คะแนน

เวลาทำข้อสอบ ๓๐ นาที

๗.๘.  เมื่อทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้วให้คลิก “ส่งคำตอบ” และยืนยันการส่งคำตอบ

๗.๙.  ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันการสมัครทุนการศึกษาผ่านทางอีเมล์แอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (กรุณากรอกอีเมล์แอดเดรสให้ถูกต้อง)

๗.๑๐.  สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๗.๑๑.  ประกาศผลผู้ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรุณาปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์อย่างเคร่งครัด

*ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขอรับทุนการศึกษา สามารถทำได้โดย ติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งความประสงค์ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-665-7445 และชำระเงินค่าโครงการจำนวน ๔๔,๙๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

๙.  รายชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด  (Education Studio Co., Ltd., Thailand)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด

๑๕๙/๔๐ อาคารเสริมมิตร ชั้น ๒๖ ถ.สุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๕-๗๔๔๕, ๐๘๗-๔๘๘-๗๗๓๘, ๐๙๗-๐๙๖-๒๖๕๖ (เวลาทำการ ๑๐.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.)

โทรสาร ๐๒-๖๖๕-๗๔๐๕

อีเมล์  takeoff@e-studio.co.th , contact@e-studio.co.th

Facebook : Estudiothailand

www.es-ilc.org / www.e-studio.co.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗