Go to Top

โครงการค่ายเต้นรำและการแสดงวัฒนธรรมจีน ณ ปักกิ่ง

โครงการค่ายเต้นรำและการแสดงวัฒนธรรมจีน
ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (หัวเหวินเสียเอี้ยน) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่เข้าร่วมกิจกรรม:     23 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558

 

Beijing dancing 2015_JUL - timetable

  ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ สมัครออนไลน์ !

รายละเอียดโครงการ

 

       บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ร่วมกับ กรมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลจีน (ปักกิ่ง) และวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (หัวเหวินเสียเอี้ยน) จัดโครงการค่ายเต้นรำและการแสดงวัฒนธรรมจีน โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้

          ทางรัฐบาลจีนได้จัดโครงการสำหรับเด็กและเยาวชนจากประเทศไทย เดินทางไปศึกษาการเต้นรำและการแสดงจีน โดยมีวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (หัวเหวินเสียเอี้ยน) รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ ตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาภายในปักกิ่ง

        บริษัท  เอ็ดดูเคชั่น  สตูดิโอ จำกัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก  โดยมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ  อาทิ  จีน  ฮ่องกง  นิวซีแลนด์  อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ฯลฯ  ปัจจุบันได้จัดโครงการหลากหลายเพื่อพัฒนาเยาวชนในประเทศสมาชิก  โดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน  รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

        วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (หัวเหวินเสียเอี้ยน) อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 60 ปี มีนักเรียนประจำที่มาจากชาติต่าง ๆ มากกว่า 200 คน และมีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ไม่ต่ำกว่า 50 คน

        ทางหน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ที่    หาไม่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านการเดินทางไปต่างประเทศ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเต้นรำและ     การแสดงจีน ทั้งยังได้มิตรภาพใหม่ ๆ จากการเดินทางอีกด้วย

 

1. จุดประสงค์ของค่ายภาษาและวัฒนธรรม

 • ผู้เข้าร่วมมีพัฒนาการทางด้านการเต้นและการแสดงจีน
 • ผู้เข้าร่วมมีพัฒนาการทางด้านภาษา สามารถใช้ภาษาจีนได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวัน
 • มีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ ด้านการสื่อสาร สามารถพูดและสื่อสารในที่สาธารณะด้วย ความมั่นใจ
 • รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตกับผู้อื่นและรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม
 • มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม
 • มีพัฒนาการทักษะในการดำรงชีวิตในต่างประเทศ สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
 • มีความรับผิดชอบและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการวางแผนและการแบ่งงาน
 • มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ในขณะเดียวกันเป็นผู้ตามที่ดี
 • มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจคนในสังคม
 • มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ผู้น้อย และคนในสังคม
 • ปลูกฝังจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือคนในสังคม
 • เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม สามารถนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ได้
 • มีทักษะการประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้ผ่านสื่อต่าง ๆ

 

2. ลักษณะโครงการ

 • ร่วมประชุมปฐมนิเทศเรื่องการเดินทางและเอกสารก่อนออกเดินทาง
 • เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางสถาบันฯ จัดรถรับ-ส่ง นักเรียนระหว่าง  ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งกับที่พัก
 • พำนักที่หอพักภายในวิทยาลัย โดยทางวิทยาลัยจัดสรรที่อยู่และรับผิดชอบดูแลเรื่องอาหาร  โดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยดูแลตลอดการเดินทาง
 • เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยตามที่กำหนด
 • ทัศนศึกษาภายในกรุงปักกิ่งและพื้นที่โดยรอบตามที่วิทยาลัยกำหนด
 • เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีของไทย
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกประการ
 • ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 12-18 ปี
 • กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ) หรือมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการกรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวุฒิภาวะ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายจีนเป็นที่สิ้นสุด
 • เป็นผู้มีความสนใจศึกษาด้านการเต้นและการแสดงจีน สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมจีน โดยไม่จำเป็นต้องเคยเรียนการเต้นจีนมาก่อน

 

4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการบริการตลอดโครงการ     26,500    18,000    บาท 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าโดยตัวแทน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • ค่าที่พักภายในวิทยาลัย มีเครื่องปรับอากาศ (ห้องละ 2 คน) พร้อมห้องน้ำในตัว
 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
 • ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – วิทยาลัย – สนามบิน และ ทัศนศึกษา
 • ค่าบัตรเข้าชม/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการเดินทางทัศนศึกษาในกรุงปักกิ่ง
 • เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ค่าจัดทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 

 

ข้อมูลบัญชี

ชื่อบัญชี             :         บจก. เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ
เลขที่บัญชี        :         026-2-32992-7
ธนาคาร             :         กสิกรไทย
สาขา                 :         สยามสแควร์

 

5. กำหนดการ

 

วันที่           รายละเอียด
7 เมษายน – 6 กรกฏาคม 2558           รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
วันที่สมัคร           ชำระค่ามัดจำโครงการ 3,000 บาท
8 กรกฎาคม 2558           ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
10 กรกฎาคม 2558           ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ
10 กรกฎาคม 2558           กำหนดส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
23 กรกฎาคม 2558           ออกเดินทางสู่ประเทศจีน
23 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558           เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
6 สิงหาคม 2558           เดินทางกลับประเทศไทย

 

 

6. วิธีการรับสมัคร

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่ e-studio.co.th/camp กรอกใบสมัคร จากนั้นสแกนใบสมัคร และส่งมาที่อีเมล contact@e-studio.co.th
 • ติดต่อทีมงานเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์e-studio.co.th/camp
 • ชำระเงินค่ามัดจำโครงการ 3,000 บาท พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล

contact@e-studio.co.th หรือแฟกซ์ 02-665-7405

 • ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

 

7. ผู้ประสานงานโครงการ

ประเทศไทย

 1. คุณวรลักษณ์ เชื้อบุญมี (พี่นิ้ง)
 2. คุณกวิวัณย์ ตันธนวิกรัย

 

8. รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการ

–  บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด (Education Studio Co., Ltd., Thailand)

–  กรมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลจีน (ปักกิ่ง)

–  วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (หัวเหวินเสียเอี้ยน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท  เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ  จำกัด
ชั้น 26 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.  02 – 665 – 7445  , 080-434-8585 แฟกซ์  02 – 665 – 7440  อีเมล  contact@e-studio.co.th

Facebook: estudiothailand
Website: http://www.e-studio.co.th

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่เข้าร่วมกิจกรรม
23 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
26,500 บาท