Go to Top

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๘ (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ ประเทศสิงคโปร์

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 8 (ด้านภาษาอังกฤษ)

ณ ประเทศสิงคโปร์

จัดโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

ระหว่างวันที่  18-26 ธันวาคม 2557 (9 วัน)

        สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures: ES-ILC) จัดโครงการทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติรุ่นที่ 8 (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2557 โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้

        สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัดบริษัท  เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียปัจจุบันได้จัดโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเยาวชนในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สถานะ: ปิดรับสมัคร

"ฝึกภาษา เรียนรู้วิถีชีวิต ฉลองคริสต์มาสด้วยกัน"

ประเทศ
สิงคโปร์

วันที่
18-26 ธันวาคม 2557

คลังภาพ
Visit Site