Go to Top

ประกาศ : ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการทำข้อสอบคัดกรองเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประกาศ

เรื่อง ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการทำข้อสอบคัดกรองเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม


ดาวน์โหลดเอกสาร

ตามที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ร่วมกับบริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร และกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษาเข้าค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชา  โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 2, 3 และ 4 เดินทางไปสัมผัสชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศร่วมประชาคมอาเซียนนั้น

บัดนี้ ทางผู้จัดโครงการได้ดำเนินการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบแรกเรียบร้อยแล้ว และมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,500 โรงเรียน นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะต้องทำข้อสอบคัดกรองรอบแรกผ่านระบบออนไลน์ และจะคัดเลือกนักเรียน 150 ทีมสุดท้ายของแต่ละภาค (ช่วงชั้นละ 50 ทีม) เพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถามสดแต่ละภูมิภาคต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จึงขอประกาศข้อชี้แจงฉบับนี้ เพื่อความเข้าใจร่วมกันและเป็นมาตรฐานในการคัดเลือก หากมีผู้สมัครทีมใดทำข้อชี้แจงนี้อาจมีผลทำให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษาต่อไป

  1. ผู้สมัครจะเริ่มทำข้อสอบได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เมื่อถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ระบบจะปิดไม่ให้ทำข้อสอบ หากมีผู้สมัครทีมใดยังทำข้อสอบไม่เสร็จสิ้น ระบบจะตัดให้คะแนนเฉพาะส่วนที่ทำได้ในเวลาที่กำหนด ดังนั้น กรุณาวางแผนการทำข้อสอบให้ดี อย่าทำข้อสอบวันสุดท้ายเพราะอาจมีผู้เข้าทำข้อสอบพร้อมกันจำนวนมากและอาจเกิดปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ สถาบันฯ จะไม่มีการเลื่อนช่วงเวลาการทำข้อสอบสำหรับกรณีปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

  2. ในการทำข้อสอบ ขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบทุกทีมใช้ อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ Mozilla Firefox ในการทำข้อสอบและ กรุณารอข้อสอบด้านซ้ายมือปรากฏขึ้นมาประมาณ 10-15 วินาที หรือขึ้นกับความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต

  3. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ข้อสอบระดับประถมศึกษา และข้อสอบระดับมัธยมศึกษา ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบให้ตรงกับระดับชั้นของตนเอง หากทำข้อสอบผิดระดับจะไม่ได้รับการตรวจ ดังนั้น อย่าทำข้อสอบผิดชุด

  4. ข้อสอบคัดกรองในรอบแรกนี้ จะไม่มีการเฉลยคำตอบ และหลังจากทำข้อสอบเสร็จ ผู้สมัครต้องกดปุ่มส่งคำตอบ เมื่อกดแล้วจะไม่มีคะแนนปรากฏ แต่จะมีข้อความแจ้งว่าผู้สมัครได้ทำข้อสอบเสร็จแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้าดูเฉลยคำตอบได้ผ่านทางระบบทำข้อสอบหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม 2558

  5. ทุกทีมที่เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว สามารถเปิดหนังสือหรือค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ จำกัดเวลาทำข้อสอบ 60 นาที หากหมดเวลาจะไม่สามารถคลิกเลือกคำตอบได้ และถือว่าทำข้อสอบได้เท่าที่มีการเลือกคำตอบในระบบแล้ว

  6. ทีมที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตอบปัญหาภูมิภาค จะต้องทำคะแนนสอบในรอบคัดกรองเบื้องต้นให้ได้ไม่น้อยกว่า 60% ของข้อสอบทั้งหมด ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรกของแต่ละช่วงชั้นของแต่ละภาคจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมตอบคำถามสด ในระดับภูมิภาคต่อไป หากแต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากข้อสอบอัตนัยที่ผู้สมัครได้ตอบผ่านระบบตอนสมัคร

  7. หากผู้สมัครทีมใดมีปัญหาเรื่องการล็อกอิน หรือรหัสผ่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันฯ โดยด่วน ผู้ที่ส่งใบสมัครในวันที่ 29 – 30 มิถุนายนจะได้รับอีเมลยืนยันและแจ้งรหัสผ่านภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

  8. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าตอบปัญหาระดับภูมิภาคทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับสิทธิการเข้าใช้งานเว็บไซต์ e-pretest.com ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม

นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน รุ่นที่ 9 (ด้านการเต้นรำและการแสดง) โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากรัฐบาลจีน เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 โดยผู้สมัครจ่ายเงินสมทบเพียง 18,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว)  เงื่อนไขการรับทุนผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยและมีอายุระหว่าง 12 – 18 ปีนับถึงวันเดินทาง โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการเต้นรำหรือด้านภาษาจีนมาก่อน  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรจากรัฐบาลจีนและจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ รับสมัครถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นี้เท่านั้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.es-ilc.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ดร.ธนพล  จึงศิรกุลวิทย์

ผู้อำนวยการ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ

, ,