Go to Top

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา

ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น

ณ ประเทศสิงคโปร์ และ กัมพูชา

โดย  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด

ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)

 

        ตามที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ  (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC)  ได้จัดโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์ และ กัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน ดังที่ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไปแล้วนั้น

               บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในรอบคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)

       

        ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตามประกาศข้างต้น  ตรวจสอบอีเมลซึ่งจะได้รับภายในวันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2558 และติดต่อกลับทางสถาบันฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมตอบปัญหาอาเซียนศึกษา รอบภูมิภาค ณ ภาคที่ตนเองสังกัดอยู่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-7445 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ในวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2558 หากทีมใดไม่ได้ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์และเลื่อนผู้ที่สอบได้คะแนนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

ชี้แจงโครงการสำหรับผู้เข้าร่วมตอบปัญหาสดรอบภูมิภาค

  1. ผู้เข้าร่วมตอบปัญหาสดรอบภูมิภาค ยืนยันรับทุนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.  2558  ภายในเวลา 17.00 น.
  2. ผู้เข้าร่วมตอบปัญหาสดรอบภูมิภาค จะต้องนำบัตรบัตรนักเรียน หรือประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายอยู่ในบัตร ไปแสดงเพื่อลงทะเบียนตอบคำถาม ณ วันตอบคำถามสดตามเวลาที่กำหนด
  3. ผู้เข้าร่วมตอบปัญหาสดรอบภูมิภาคต้องจำหมายเลขทีมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนตอบปัญหาสดรอบภูมิภาค
  4. ผู้เข้าร่วมตอบปัญหาสดรอบภูมิภาค ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิกในทีมได้
  5. ข้อสอบและเฉลยจะเปิดเผยทาง e-pretest.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
  6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

         

        สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางสถาบันฯขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาของทางสถาบันฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งท่านสามารถติดตามกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสถาบันได้ที่  เว็บไซต์สถาบัน: www.es-ilc.org หรือ ทางเฟซบุ๊กเพจ: www.facebook.com/estudiothailand

ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558