Go to Top

ประกาศรายชื่อประเทศเดินทาง โครงการตอบปัญหาวิชาการอาเซียน

logo โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

ที่ พิเศษ/2558

 

                                                                   25 สิงหาคม 2558

 

เรื่อง     ประกาศรายชื่อประเทศเดินทางผู้ชนะเลิศโครงการตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา

เรียน    ทีมผู้ชนะเลิศโครงการตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา

สิ่งที่แนบมาด้วย  รายชื่อประเทศเดินทางผู้ชนะเลิศโครงการตอบปัญหาวิชาการเซียนศึกษา

 

        ตามที่บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ได้จัดโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษาเข้าค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชา โดยร่วมมือกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น  ตามรายละเอียดอ้างถึงหนังสือที่ พิเศษ / 2558 โดยจัดการคัดเลือกผู้ชนะเลิศของแต่ละช่วงชั้นของแต่ละภาค จำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม เข้าร่วมทัศนศึกษา บัดนี้การแข่งขันรอบภูมิภาคได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและได้ผู้ชนะเลิศของภูมิภาคของช่วงชั้นต่างๆ แล้ว

         คณะกรรมการได้ตัดสินประเทศที่ผู้ชนะเลิศเดินทางแล้วตามประกาศแนบ โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอให้ผู้ชนะเลิศยืนยันสิทธิ์เดินทางภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดโครงการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(ดร.ธนพล จึงศิรกุลวิทย์)

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ

 

 

 

รายชื่อประเทศเดินทางผู้ชนะเลิศ

โครงการตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา

 

ประเทศสิงคโปร์

ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)

ชื่อทีม TP-School                  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก จ.พิษณุโลก             ภาคเหนือ

รายชื่อสมาชิก

 1. ด.ญ. พัชราภรณ์ พาครุฑ
 2. ด.ช. นพเก้า วรรณยุกต์
 3. อ. วรวิทย์ มาดิษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)

ชื่อทีม เนย แอนด์ แม็ก             โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ         ภาคกลาง

รายชื่อสมาชิก

 1. ด.ญ. กนกวรรณ สาริพันธ์
 2. ด.ช. นราวิทย์ ส้มดี
 3. อ. ปรินทร์ ทองเผือก

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

ชื่อทีม นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ม.ปลาย        โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่  ภาคเหนือ

รายชื่อสมาชิก

 1. นายวัชรินทร์ เบญจาธิกุล
 2. น.ส. วริศรา กวาวสิบสาม
 3. อ.ยุรนันท์ สถานป่า (อ.ที่ปรึกษา)

 

 

ประเทศกัมพูชา

ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)

ชื่อทีม อาเซียนข้ามมิติ              โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี         ภาคใต้

รายชื่อสมาชิก

 1. ด.ช. ธนกร เพ็ชรแก้ว
 2. ด.ญ. อภิชญา ไชยศรีพงศ์ไพศาล
 3. อ. อนุสรณ์ ชนะพาล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อทีม Discovery Asean          โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อสมาชิก

 1. ด.ญ. ชุติกาญจน์ ลีลาอุดมลิปิ
 2. ด.ญ. ชัญญานุช ชมภูวิเศษ
 3. อ. สุภัตรา อัคษร (อ.ที่ปรึกษา)

ชื่อทีม Udom 4                    โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี       ภาคกลาง

รายชื่อสมาชิก

 1. ด.ช. เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล
 2. ด.ช. โชติวรุตม์ พรพงศ์ภาณุรัฐ
 3. อ. วิเชษฐ เขตวิระการณ์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)

ชื่อทีม Inspiration                  โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม       ภาคใต้

รายชื่อสมาชิก

 1. ด.ญ. ซูฮาดา มะแซ
 2. ด.ญ. โนรนาดีฮัน มะแด
 3. อ.ชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อทีม วัฒนานุวงศ์                  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อสมาชิก

 1. นายนัทพงษ์ ทองมั่น
 2. ด.ช. สัณฑ์ แจ้งวัง
 3. อ.อัจฉรา โชติมาภรณ์ (อ.ที่ปรึกษา)

ชื่อทีม PP1                โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก         ภาคเหนือ

รายชื่อสมาชิก

 1. ด.ช. ณัฐชนนท์ ตาลเงิน
 2. ด.ญ. นลิน โฉมงาม
 3. อ. ไสว ทัดเทียม (อ.ที่ปรึกษา)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

ชื่อทีม โรงเรียนสตรีทุ่งสง(2)        โรงเรียนสตรีทุ่งสง         ภาคใต้

รายชื่อสมาชิก

 1. น.ส.ศิริกานต์ ชูโชนาค
 2. น.ส. ศศิธร หืดแก้ว
 3. อ.มาริสา พุทธพงศ์(อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อสมาชิก

 1. นายไทรัฐ ไชยา
 2. นายพัชรพล สุวรรณเขต
 3. อ.ธิกานดา ศรีสาคร (อ.ที่ปรึกษา)

ชื่อทีม คุณพระช่วย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ      ภาคกลาง

รายชื่อสมาชิก

 1. นายวิษณุ เพราะพืช
 2. น.ส. สุจิตราภรณ์ ประสานทอง
 3. อ.ณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว