Go to Top

สมัครโครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อสมัคร

    1. ข้อมูลทีม

  • 2. ข้อมูลช่วงชั้น

  • 3. ข้อมูลภูมิภาค

  • 4. ชื่อสถานศึกษา

  • 5. สมาชิกในทีม

  • 6. อาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ประจำชั้นของผู้สมัครหรือประจำกลุ่มสาระฯ ที่เกี่ยวข้อง และแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้สมัครกี่ทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็ได้)

  • 7. ส่วนอัตนัย