Go to Top

ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร

โลโก้สถาบัน es-ilc

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา

ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น

ณ ประเทศสิงคโปร์ และ กัมพูชา

โดย  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด

ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ   ดาวน์โหลดใบสมัคร  กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นับเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคได้ร่วมกันจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก ความแตกต่างเหล่านี้ปรากฏอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิต ปรัชญา   ความเชื่อ ศาสนาและค่านิยมของประชาชน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความเข้าใจของนักเรียนไทยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนพบว่า นักเรียนไทยจำนวนมากยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนอาจถึงขั้นการมีอคติทางวัฒนธรรมต่อประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคม

การจะเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศผ่านการอ่านหนังสือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในวิสัยที่นักเรียนไทยทุกคนสามารถกระทำได้ ปัจจุบันมีหนังสือ คู่มือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เป็นจำนวนมากที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ปัญหาสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักเรียนไทยคือการขาดการกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้

กัมพูชา เป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ อาจเรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งในบรรดาสมาชิกของประชาคม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันจึงมีคุณค่าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และในแง่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ปราสาทนครวัด นครธม รวมถึงปราสาทต่าง ๆ ในเมืองพระนครของเขมรเป็นแหล่งมรดกโลก และ “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด ขณะเดียวกัน สิงคโปร์ ประเทศน้องใหม่ในภูมิภาค ที่แม้ประวัติศาสตร์ของประเทศจะไม่ได้ยาวนานเท่ากัมพูชา แต่ในแง่การพัฒนาแล้วถือว่าล้ำหน้ากว่าประเทศทั้งหลายในประชาคมอาเซียน การจัดทัศนศึกษาในประเทศกัมพูชาและสิงคโปร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มศึกษาอาเซียนศึกษา เพราะได้เห็นพัฒนาการจากอดีตอันยิ่งใหญ่ สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้านของการดำเนินชีวิต การเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองประเทศจะช่วยให้เข้าใจประชาคมอาเซียนในภาพรวมมากยิ่งขึ้น และเข้าใจเอกลักษณ์อย่างหนึ่งทางวัฒนธรรมของอาเซียน นั่นคือ ความเป็นเอกภาพบนความแตกต่าง (Unity in Diversity)

บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนมากขึ้น รวมถึงตระหนักในความสำคัญของการรวมตัวกันเป็นประชาคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม และเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษา เข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์ และ กัมพูชา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านการศึกษาและเรียนรู้ในระดับประเทศเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน” โดยร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอในการจัดตอบปัญหาทางวิชาการทั่วประเทศ และดำเนินการจัดค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้เดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศร่วมประชาคมอาเซียน รวมถึงจัดโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างกระแสความสนใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในประเทศต่อไปหลังจากนักเรียนเดินทางกลับ

 

1. ลักษณะโครงการ

1.1   โครงการนี้เป็นโครงการตอบปัญหาทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์ และ กัมพูชา

1.2.   การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จะคัดเลือกจากผู้สมัครเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยนักเรียน 1 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน แต่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

1.3.  การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ เป็นการคัดเลือกเป็นการทั่วไป (OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM) ภายในระดับชั้นการศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2, 3 และ 4) โดยพิจารณาจากระดับชั้นปัจจุบันของนักเรียนผู้สมัครเป็นหลัก การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาจึงมิได้พิจารณาจากฐานะทางการเงินของนักเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม หรือผลงานที่ผ่านมาของนักเรียน ไม่จำกัดแผนการเรียน ไม่จำกัดโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน หากแต่คัดเลือกจากความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นหลัก

1.4.   เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเครือข่าย หากมีปัญหาเกิดขึ้นในการคัดเลือกเนื่องด้วยความถูกต้องทางวิชาการ ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

1.5.   ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 50 ทีมในแต่ละระดับชั้น จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมตอบปัญหาสด ณ ศูนย์สอบแต่ละภูมิภาค ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันในแต่ละภาค (แยกตามแต่ละช่วงชั้น) และทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละภาค ในแต่ละระดับชั้นจะได้สิทธิการร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

1.6.   การคัดเลือกว่าทีมใดจะได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์หรือกัมพูชา พิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ และจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบภายหลัง การกำหนดว่าให้ผู้สมัครทีมใดได้เดินทางไปประเทศใดถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการ

1.7.   หากมีการสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกทีมที่อยู่ในอันดับสำรองเพื่อรับทุนการศึกษาแทนทีมที่สละสิทธิ์ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

2. ประเภททุนการศึกษา

          ทุนการศึกษาที่มอบในโครงการนี้มีทั้งหมด 12 ทุนการศึกษา แบ่งออกเป็นทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียน 3 ระดับช่วงชั้น ได้แก่

 • ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    จำนวน 4  ทุนการศึกษา
 • ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3      จำนวน 4  ทุนการศึกษา
 • ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6      จำนวน 4  ทุนการศึกษา

โดยทุนการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นนั้น จะคัดเลือกตามภูมิภาคที่โรงเรียนสังกัด ตามการแบ่งภาคตามเขตการปกครอง 4 ภาค ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวคือ

 

ภาคเหนือ  ช่วงชั้นละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  อุตรดิตถ์  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  พิจิตร  กำแพงเพชร  นครสวรรค์  และอุทัยธานี

 

ภาคกลาง  ช่วงชั้นละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ลพบุรี  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแก้ว  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  และราชบุรี

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงชั้นละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  บึงกาฬ  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย   ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลำพู  อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

 

ภาคใต้  ช่วงชั้นละ ๑ ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล  สงขลา  สุราษฏร์ธานี  และยะลา

 

สำหรับค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น แบ่งออกเป็น ๒ ค่าย โดยคัดเลือกผู้เดินทางไปแต่ละประเทศจากทีมที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละภาคโดยคณะกรรมการ

กำหนดเดินทาง ผู้ได้รับทุนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่านต้องมารายงานตัวที่สถานที่นัดหมายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สถานที่ที่จะนัดหมายต่อไป โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาและปฐมนิเทศก่อนเดินทาง รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา ร่วมงานเลี้ยงรับรองและเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ก่อนจะออกเดินทางไปต่างประเทศในวันถัดไป

ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงานการจัดการทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกภาพบนความแตกต่างอันหลากหลาย

กำหนดผู้เดินทางจำนวน ๙ คน (ช่วงชั้นละ ๑ โรงเรียน)

เดินทางวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘*

ประเทศกัมพูชา  ศึกษาดูงานการจัดการมรดกโลกและการจัดการทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กำหนดผู้เดินทางจำนวน ๒๗ คน (ช่วงชั้นละ ๓ โรงเรียน)

เดินทางวันที่ ๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘*

รวมจำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๒ ทีม ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๓๖ คน รวมมูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑  ต้องมีสัญชาติไทย และมีสุขภาพดี มีความพร้อมที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

๒.๒  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามที่กำหนด (ไม่รับพิจารณาผู้จบการศึกษาแล้ว)

๒.๓  ต้องได้รับการรับรองการสมัครจากทางโรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหนึ่งทีมประกอบด้วยนักเรียน ๒ คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คนเท่านั้น (อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาได้เพียง ๑ ทีม)  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้สมัครกี่ทีมก็ได้

๒.๔  ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้อนุญาตให้สมัครได้ และได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้ หากได้รับทุนการศึกษา

๒.๕  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ มีความสนใจและใฝ่รู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านและ   พร้อมจะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ โดยไม่หลงลืมรากวัฒนธรรมของตนเอง

 

๔. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ es-ilc.org  โดยดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในการสมัครจะต้องแนบไฟล์เอกสารใบสมัครที่กรอกเรียบร้อย มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง หากไม่ได้แนบไฟล์ดังกล่าวจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดทราบว่า เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ในการสมัคร ผู้สมัครต้องทำข้อสอบส่วนอัตนัยที่วัดทัศนคติและการเรียบเรียงถ่ายทอดข้อมูลของผู้สมัครผ่านการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ ส่วนที่พิมพ์คำตอบจะมีการกำหนดตัวอักษรไว้ คณะกรรมการจะพิจารณาเพียงคำตอบไม่เกินจำนวนคำที่จำกัดไว้เท่านั้น ไม่รับพิจารณาอีเมลหรือคำตอบที่ส่งเข้ามาด้วยวิธีการอื่น ๆ คำตอบส่วนอัตนัยนี้จะใช้พิจารณาหากคะแนนสอบคัดกรองเบื้องต้นเท่ากัน

 

 • เมื่อสมัครในขั้นต้น โดยกรอกข้อมูลและส่งไฟล์หลักฐานการสมัครผ่านทางระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและทำการเปิดใช้งานระบบ (Activate) ให้กับผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการเปิดใช้งานระบบ หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันการเปิดใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลตามจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสมัครสำหรับผู้สมัครที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้

 

 • ทีมที่สมัครทุกทีมจะต้องล็อกอินเข้าระบบเพื่อตอบคำถามคัดกรองเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบปรนัย จะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม และ ค่านิยม ๑๒ ประการและการประยุกต์

ผู้สอบสามารถเปิดหนังสือได้ (Open book test) ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องทำข้อสอบให้ครบทุกส่วน โดยสามารถทำข้อสอบได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วระบบจะไม่แจ้งคะแนนให้แต่ละทีมทราบ ระบบจะปิดให้ทำข้อสอบเวลา ๒๓.๕๙ น. ของคืนวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ หากทีมใดไม่ทำข้อสอบในระยะเวลาที่กำหนด ขอตัดสิทธิ์การพิจารณาทีมนั้น ๆ แต่ละทีมจึงควรวางแผนการสอบให้ดี ไม่ควรทำข้อสอบในวันสุดท้ายโดยเฉพาะก่อนระบบปิดให้ทำข้อสอบ

 

 • การพิจารณาจะพิจารณาจากคะแนนข้อสอบปรนัยก่อน หากคะแนนเท่ากันจึงจะตรวจข้อสอบอัตนัยต่อไป ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยประกาศรายชื่อภูมิภาคละ ๕๐ ทีมต่อระดับช่วงชั้น ผ่านทางเว็บไซต์ es-ilc.org

 

 

 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธิเข้าร่วมการตอบปัญหาสด ณ ศูนย์สอบแต่ละภูมิภาค ได้แก่

 

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕­๘   ณ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น*
 • ภาคเหนือ                 วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘            ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่*
 • ภาคใต้       วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่*
 • ภาคกลาง       วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เซ็นทรัลเวิลด์*

* สถานที่จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

เนื้อหาที่ออกข้อสอบสำหรับการตอบปัญหาสดจะเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การรวมกลุ่ม ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสำคัญและประโยชน์ของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน  ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบต่อไปในวันตอบปัญหาสดของแต่ละภูมิภาคหลังการตอบปัญหาเสร็จสิ้นลงทันที

การตอบปัญหา จะแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการแบบมีตัวเลือก โดยพิธีกรจะอ่านคำถามและมีเวลาให้ผู้สมัครแต่ละทีมตอบคำถาม  รอบที่สอง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องตอบคำถามสดบนเวที โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสิน ประกาศผลทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละระดับชั้นหลังเสร็จสิ้นการตอบปัญหา

ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้นจะต้องอัดวีดีโอ ตอบคำถามที่ทางคณะกรรมการกำหนด เพื่อบันทึกเทปและมอบให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาว่าเหมาะสมจะได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศใด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 • เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมความรู้อาเซียน ณ กรุงเทพมหานครก่อนการเดินทาง (ทางโครงการสนับสนุนค่าเดินทางไปและกลับกรุงเทพมหานครของผู้เข้าร่วมโครงการตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินทีมละ ๑,๕๐๐ บาท และผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำพาสปอร์ตด้วยตนเอง)

 

 • เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ ประเทศในประเทศที่กำหนด โดยเริ่มต้นออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร

 

 • เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาเดินทางกลับสู่ประเทศไทย สรุปผลการเดินทาง รวมถึงขยายผลการเดินทางและประสบการณ์ที่ตนได้รับอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป

 

 

๕. กำหนดการ

 

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัคร ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ทำข้อสอบคัดกรองรอบแรก ๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ตอบปัญหาสด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ตอบปัญหาสด ภาคเหนือ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ตอบปัญหาสด ภาคใต้ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ตอบปัญหาสด ภาคกลาง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ปฐมนิเทศและค่ายเสริมความรู้อาเซียน ๖ พฤศจิกายน ๑๕๕๘
ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ออกเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา ๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

 

บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด  

          ๒๓๘/๑๕ ซอยอยู่เจริญ ๒๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร. ๐๒-๒๗๔-๑๓๔๑                        website: http://teachingtoys.co.th

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

ชั้น ๒๖ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  ๑๕๙/๔๐ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทร.  ๐๒ – ๖๖๕ – ๗๔๔๕                  อีเมล  contact@e-studio.co.th

Facebook: Estudiothailand              website: www.es-ilc.org