Go to Top

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุน สำหรับนักเรียน

โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ รุ่นที่ 9
ดำเนินการโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)

           สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institute of Languages and Cultures – ES-ILC) ร่วมกับ สถาบันสอนภาษา Sprachcaffe (Sprachcaffe Languages Plus) จัดทำโครงการทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ รุ่นที่ 9 (The Camp Scholarship #9) เพื่อส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย


ซึ่งในครั้งนี้โครงการฯได้ให้นักเรียนที่ได้รับทุนฯ สามารถเลือกสถานที่สำหรับเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่

 1. ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ (London, United Kingdom)
 2. นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา (New York, United States of America)
 3. โตรอนโต, ประเทศแคนาดา (Toronto, Canada)
 4. เซนต์ จูเลียนส์, ประเทศสาธารณรัฐมอลตา (St. Julian’s, Republic of Malta)

ลักษณะโครงการ

 1. ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศผ่านการสมัครสอบออนไลน์ โดย ES-ILC ตามเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามประกาศนี้
 2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนฯ ร่วมประชุมปฐมนิเทศด้านการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการเดินทาง
 3. ส่งนักเรียนที่ได้รับทุนฯ สู่ประเทศที่นักเรียนที่ได้รับทุนฯ เลือก
 4. พำนัก ณ สถานที่ที่กำหนด (Homestay)
 5. เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตามกิจกรรมที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (นับถึงวันเดินทาง)
 3. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ) หรือมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการกรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ
 4. ในกรณีที่สถานศึกษาอยู่ระหว่างเปิดภาคการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการยินยอมให้ลาจากสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวุฒิภาวะ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 6. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศที่จะเดินทางไป โดยถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

        *เฉพาะที่ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ จะรับผู้ได้รับทุนฯ อายุไม่เกิน 17 ปีเท่านั้น 

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่มอบในโครงการนี้ มีทั้งสิ้น 15 ทุน มูลค่าทุนทั้งสิ้น 500,000 บาท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 2 สัปดาห์ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนทั้งสิ้น 150,000 บาท

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าโดยตัวแทน 
 •  ค่าเรียนและอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนที่เลือก
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 •  ค่าที่พัก 
 •  ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
 •  ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – สถานศึกษา – สนามบิน และ ทัศนศึกษา ในกรณีที่มีการทัศนศึกษา
 • ค่าบัตรเข้าชม/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในกรณีที่มีการทัศนศึกษา
 •  เจ้าหน้าที่จากทางโครงการฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • *ทุนการศึกษานี้ ไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 1. ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 2 สัปดาห์ สำหรับครูผู้ติดตาม จำนวน 1 ทุน

มูลค่าทุนทั้งสิ้น 150,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้

 • – ค่าใช้จ่ายจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 • – ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
 • – ค่าเรียนและอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนที่นักเรียนเลือก
 • – ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าโดยตัวแทน 
 • – ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • – ค่าที่พัก 
 • – ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
 • – ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – สถานศึกษา – สนามบิน และ ทัศนศึกษา ในกรณีที่มีการทัศนศึกษา
 • – ค่าบัตรเข้าชม/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในกรณีที่มีการทัศนศึกษา
 • *ทุนการศึกษานี้ ไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 1. ทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จำนวน 4 ทุน
 • มูลค่าทุนทั้งสิ้น 120,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้
 • – ค่าใช้จ่ายจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 • – ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
 • – ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • – ค่าที่พัก 
 • – ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
 • – ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – สถานศึกษา – สนามบิน และ ทัศนศึกษา
 • – ค่าบัตรเข้าชม/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับทัศนศึกษา
 • – เจ้าหน้าที่จากทางโครงการฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 1. ทุนทัศนศึกษาค่ายเปิดโลก : พิพิธภัณฑ์ (The Camp: Museum) 1 วัน ณ กทม. จำนวน 9 ทุน
 • มูลค่าทุนทั้งสิ้น 80,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้
 • – ค่าที่พัก 
 • – ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ
 • – ค่าบัตรเข้าชม/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับทัศนศึกษา
 • – เจ้าหน้าที่จากทางโครงการฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ระยะเวลาการสมัคร

          8 มกราคม พ.ศ. 2562 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิธีการรับสมัคร

– รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.es-ilc.org/thecamp9

– ผู้สมัครกรอกประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยเพื่อสมัครสอบ

– รอรับอีเมลเพื่อกดยืนยันสิทธิ์การสมัครสอบ

– ชำระเงินค่าสมัครสอบ

– ทำข้อสอบออนไลน์

– เสร็จสิ้นการสมัครสอบ

*ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบของโครงการ 399 บาท ผู้สมัครสามารถเลือกชำระค่าสมัครสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ชำระผ่านทางบัญชี เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ

          1.1 โอนค่าสมัครสอบมาที่บัญชี

          ชื่อบัญชี:         เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ

          เลขที่บัญชี:      026-1-10869-0

          ธนาคาร:         กสิกรไทย

          สาขา:            สยามสแควร์

          1.2 ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล และ อีเมลที่ใช้สมัครสอบชิงทุน

          มาทาง @Line: @Estudiothailand หรือทางอีเมล contact@e-studio.co.th

          (การตรวจสอบการชำระเงินใช้เวลาประมาณ 24 ชม.)

 1. ขอ link ชำระค่าสมัครผ่านทาง Facebook Messenger ของเพจ Education Studio

          2.1 ยื่นคำขอชำระเงินค่าสมัครสอบ ทาง Facebook Messenger ของเพจ Education Studio (@estudiothailand) โดยผู้สมัครจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และ อีเมลที่ใช้สมัครสอบชิงทุน พร้อมแจ้งว่า “ขอชำระเงินค่าสมัครสอบ”

          2.2 ระบบจะส่ง link การชำระเงินให้ทาง Facebook Messenger ของเพจ Education Studio คลิกที่ “ดูคำสั่งซื้อและชำระเงิน”

          2.3 กรอกข้อมูลสำหรับการชำระค่าสมัครสอบให้เรียบร้อย

          2.4 เลือกวิธีการชำระค่าสมัครสอบ: ผู้สมัครสอบชิงทุน สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี คือ      

                   1) ชำระผ่านบัตรเครดิต, หรือ

                   2) ชำระผ่านแอปพลิเคชัน K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย

          2.5 ชำระเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์ให้เรียบร้อย

          2.6 ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล และ อีเมลที่ใช้สมัครสอบชิงทุนมาทาง Facebook Messenger ของเพจ Education Studio

           (การตรวจสอบการชำระเงินใช้เวลาประมาณ 24 ชม.)

*รอรับอีเมลยืนยันการชำระเงินค่าสมัครสอบชิงทุน

*สำหรับผู้สมัครทุกคนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ทางโครงการฯ จะมอบของรางวัลปลอบใจดังต่อไปนี้

 1. บัตร Muse Pass Season 7 บัตรสำหรับเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ 55 แห่งทั่วประเทศภายในเวลา 1 ปี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนไทยทุกคน โดยจะเริ่มแจกรหัสให้ทาง email ที่ใช้ในการสมัคร ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 2. gift voucher มูลค่า 300 บาท จาก บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด สำหรับเป็นส่วนลดค่าสมัครสอบ สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของทางบริษัท
 3. gift voucher ส่วนลดไม่เกิน 500 บาท จาก บริษัท ทราเวล รีพับลิค สำหรับซื้อแพ็กเกจทัวร์ของทางบริษัท

*รางวัลปลอบใจทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

เกณฑ์การพิจารณา

          คณะกรรมการผู้พิจารณาทุนคือคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวัฒนธรรมของ ES-ILC และอาจารย์/คณะกรรมการรับเชิญจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีความร่วมมือกับสถาบันฯ

รอบข้อสอบออนไลน์

– ข้อสอบออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ปรนัย 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมเป็น 50 คะแนน และ อัตนัย 3 ข้อ ข้อแรก 15 คะแนน ข้อที่สอง 15 คะแนน และข้อที่สาม 20 คะแนน รวมเป็น 50 คะแนน

– คะแนนรวมของข้อสอบออนไลน์ คือ 100 คะแนน

– หากผู้สมัครทำคะแนนส่วนของปรนัยได้ไม่ถึง 25 คะแนน คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การตรวจข้อสอบอัตนัยของผู้สมัครทันที

– ในการตรวจคำตอบนั้น คณะกรรมการจะไม่เห็นชื่อและรายละเอียดของผู้สมัคร จะเห็นเพียงลำดับที่ของกระดาษคำตอบของผู้สมัครแต่ละคนในแต่ละคำถามที่ตนเองตรวจเท่านั้น

เกณฑ์การให้คะแนนรอบข้อสอบออนไลน์

– ผู้สมัครสอบต้องทำคะแนนข้อสอบส่วนปรนัยให้ได้ตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป ถึงจะได้รับสิทธิ์การตรวจข้อสอบส่วนอัตนัย

– ข้อสอบส่วนอัตนัย ข้อแรก และ ข้อที่สอง แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน จาก 15 คะแนน โดย

 1. คะแนนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 5 คะแนน
 2. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาที่ตรงกับคำถามที่กำหนดครบถ้วน 5 คะแนน
 3. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ 5 คะแนน

– ข้อสอบส่วนอัตนัย ข้อที่สาม แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน จาก 20 คะแนน โดย

 1. คะแนนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 5 คะแนน
 2. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาที่ตรงกับคำถามที่กำหนดครบถ้วน 5 คะแนน
 3. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ 10 คะแนน

รอบสอบสัมภาษณ์

– คณะกรรมการจะนัดช่วงเวลาสัมภาษณ์กับผู้สมัคร และจะสอบสัมภาษณ์ผ่านการโทรศัพท์ หรือ แอปพลิเคชันสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line/Skype/Zoom หรือ อื่น ๆ

– โปรดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

– ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคะแนนสอบที่จะได้

เกณฑ์การให้คะแนนรอบสอบสัมภาษณ์

– คะแนนรวมรอบสอบสัมภาษณ์ ทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

 1. คะแนนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 20 คะแนน
 2. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาที่ตรงกับคำถามที่กำหนดครบถ้วน 30 คะแนน
 3. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 4. คะแนนน้ำเสียง บุคลิกภาพ และทัศนคติ 20 คะแนน

*คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด