Go to Top

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุน สำหรับครู

ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 2 สัปดาห์ สำหรับครูผู้ติดตาม

          ทุนฯ นี้สำหรับครูที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ และไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อมาต่อยอดในการสอนนักเรียน ทางโครงการฯ จึงจัดตั้งทุนฯ นี้ขึ้นภายใต้เงื่อนไข ครูที่ได้รับทุนจะต้องไปประเทศเดียวกับที่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเลือก และครูจะต้องเป็นตัวแทนของสถาบันฯ ในการดูแลนักเรียน โดยสถานบันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับครูที่ได้รับทุนทั้งหมดตลอดโครงการ 
          นอกจากนี้ครูที่ทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เป็น “ครูเครือข่าย” ของ ES-ILC ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากสถาบันฯ เช่น สิทธิเข้าร่วมโครงการสมัครสอบหรือกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ในราคาพิเศษ สิทธิรับข่าวสารด้านการศึกษาก่อนใคร และเป็นตัวแทนทางสถาบันฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ ต่อไป

เงื่อนไขการสมัครทุนฯ

          สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขการเป็น “ครูเครือข่าย” ให้กับสถาบันฯ

ระยะเวลาการสมัคร

          8 มกราคม พ.ศ. 2562 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิธีการรับสมัคร

– รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.es-ilc.org/thecamp9

– ผู้สมัครกรอกประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

– รอรับอีเมลเพื่อกดยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ

– ทำข้อสอบออนไลน์

– เสร็จสิ้นการสมัครเข้าร่วมโครงการ

*ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เกณฑ์การให้คะแนนรอบข้อสอบออนไลน์

– ข้อสอบออนไลน์เป็นข้อสอบอัตนัย มีทั้งหมด 1 ข้อ คะแนนรวม 50 คะแนน แบ่งเป็น

  1. คะแนนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 15 คะแนน
  2. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาที่ตรงกับคำถามที่กำหนดครบถ้วน 15 คะแนน
  3. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ 20 คะแนน

รอบสอบสัมภาษณ์

– คณะกรรมการจะนัดช่วงเวลาสัมภาษณ์กับผู้สมัคร และจะสอบสัมภาษณ์ผ่านการโทรศัพท์ หรือ แอปลิเคชันสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line/Skype/Zoom หรือ อื่น ๆ

– โปรดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

– ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคะแนนสอบที่จะได้

เกณฑ์การให้คะแนนรอบสอบสัมภาษณ์

– คะแนนรวมรอบสอบสัมภาษณ์ ทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

  1. คะแนนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 20 คะแนน
  2. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาที่ตรงกับคำถามที่กำหนดครบถ้วน 30 คะแนน
  3. คะแนนการสื่อสารเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  4. คะแนนน้ำเสียง บุคลิกภาพ และทัศนคติ 20 คะแนน

*คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด