Go to Top

ค่ายภาษาจีน ณ ปักกิ่ง The Camp : Beijing

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ ‘The Camp’ โดยศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรค่ายภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสถาบันภาษาฯ ดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมในต่างประเทศ

The Camp 2018 ปีนี้ มีภาษาและสถานที่ให้เลือก 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ค่ายภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ ค่ายภาษาจีน ประเทศจีน และค่ายภาษาญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นCHAPTER : BEIJING

วันที่ :                   14 – 20 มีนาคม 2561

อายุผู้เดินทาง :        10 – 16 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย)

เดินทางโดย :          สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ หรือ สายการบินที่บริการแบบ Full Service ที่ใกล้เคียง

ที่พัก :                  หอพักนักศึกษา ภายในวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียม :       ราคา 39,900 บ. (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

พิเศษ EARLY BIRD: 39,400 บ. (วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)


ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าวิซ่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาพำนักอยู่ในประเทศจีน
 • ค่าที่พักปรับอากาศ
 • ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกิจกรรม
 • ค่าอาหารวันละ ๓ มื้อ
 • ค่าบัตรเข้าชม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการเดินทางทัศนศึกษา
 • ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – สถาบัน – สนามบิน และ ทัศนศึกษาตามโปรแกรมการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีอื่น ๆ

ตารางการเดินทาง

DAY 1 : BANGKOK – BEIJING

          ออกเดินทางสู่ประเทศจีน โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินและดูแลตลอดการเดินทาง เมื่อถึงประเทศจีนเดินทางเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 2 : Chinese class – Calligraphy

          เช้า : เรียนภาษาจีน โดยทางวิทยาลัยจะมีการสอบวัดระดับภาษาจีนของแต่ละคน จากนั้นจัดให้เรียนในห้องเรียนที่เหมาะสม

          บ่าย : กิจกรรมเขียนพู่กันจีน ฝึกหัดการใช้พู่กันจีน การเลือกหยิบ การจับ การทำความสะอาดและการรักษา และลงมือเขียนตัวอักษรจีนสวยๆ โดยมีอาจารย์ชาวจีนคอยให้คำแนะนำ

DAY 3 : Chinese class – Painting – Martial art

          เช้า : เรียนภาษาจีนในชั้นเรียน

          บ่าย : กิจกรรมวาดภาพ เรียนรู้การใช้สีและการวาดภาพแบบจีน อาจารย์ชาวจีนจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการวาด การเลือกสี การผสมสี และการลงสีแบบจีน

          เย็น : กิจกรรมการต่อสู้แบบจีน ในกิจกรรมนี้จะได้ฝึกฝนการต่อสู้แบบจีนดั้งเดิมจากผู้ฝึกสอนชาวจีน

DAY 4 : Chinese class – craft

          เช้า : เรียนภาษาจีนในชั้นเรียน

          บ่าย : กิจกรรมงานประดิษฐ์จีน ฝึกการทำงานประดิษฐ์แบบจีน เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีนผ่านทางงานประดิษฐ์ ซึ่งเป็นงานแบบง่าย แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้

DAY 5 : Tienanmen square – forbidden city – Tiantan – Chinese acrobat

          เช้า – บ่าย : ทัศนศึกษาเต็มวันที่ปักกิ่ง

          จตุรัสเทียนอันเหมิน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน สร้างเมื่อปีค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิงมีชื่อเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” พอมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง มีการซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เทียนอันเหมิน” คำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน เพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมิน คือที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน

          จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมีหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

            พระราชวังต้องห้าม : หรือพระราชวังกู้กง จากชื่อภาษาจีน แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เมืองต้องห้ามสีม่วง” พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963

            เทียนถาน : หอสักการะฟ้า ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อ พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1420) โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอสักการะฟ้าดิน ต่อมาใน พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง หอฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียว ครั้น พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ฟ้าผ่าหอเสียหาย จึงสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906)

ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว หอนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

DAY 6 : great wall of china – Wangfujing – Peking duck

          เช้า – บ่าย : ทัศนศึกษาเต็มวันที่ปักกิ่ง

          กำแพงเมืองจีน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัย ราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจาก ชาวฮัน หรือ ซฺยงหนู คำว่า ซฺยงหนู บางทีก็สะกดว่า ซุงหนู หรือ ซวงหนู ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับอารยธรรมจีนในยุคต้นๆ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 400 ปีก่อนคริสตกาล) เนื่องจากจะเข้ามารุกรานจีนตามแนวชายแดนทางเหนือ ในสมัยราชวงค์ฉิน ได้สั่งให้สร้างกำแพงหมื่นลี้ตามชายแดน เพื่อป้องกันพวกซยงหนูเข้ามารุกรานและพวกเติร์กจากทางเหนือ หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ

          หวังฟู่จิง : ถนนคนเดินซึ่งเป็นย่านการค้าหลักแห่งหนึ่งของปักกิ่ง โดยถนนเส้นนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังต้องห้ามและจตุจัสเทียนอันเหมิน มีความยาวทั้งหมด 180 เมตร.

          เป็ดปักกิ่ง : ชิมเป็ดปักกิ่งสูตรต้นตำรับ ณ ปักกิ่ง

DAY 7 : Certificate ceremony – Bangkok

          เช้า : พิธีมอบเกียรติบัตร

          บ่าย : เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


กำหนดการ

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครทางเว็บไซต์ www.ES-ILC.org

10 มีนาคม 2561                       ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ณ คณะอักษรฯ จุฬาฯ

14 มีนาคม 2561                       ออกเดินทางสู่ประเทศจีน

20 มีนาคม 2561                      เดินทางกลับประเทศไทย


FAQ : ถาม – ตอบ

Q: หลักสูตรมีคุณภาพหรือไม่ และได้รับประกาศนียบัตรจากที่ไหน

A: โครงการ The camp เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ซึ่งทางคณะอักษรฯ เป็นผู้ดูแลหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ และทางสถาบันภาษาฯ มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมในต่างประเทศ (สามารถดูผลงานได้ทาง Facebook/estudiothailand) เมื่อจบโครงการผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


How to Apply : วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการเดินทาง จำนวน 10,000 บ. (มัดจำ)
 3. ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการเดินทางมาที่ contact@e-studio.co.th หรือ LINE@ : @estudiothailand
 4. รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
 5. ชำระค่าธรรมเนียมการเดินทางส่วนที่เหลือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

รายละเอียดบัญชี

เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์

เลขที่บัญชี 026-2-32992-7

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อสมัคร

 

เอกสารประกอบการสมัคร