Go to Top

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ สิงคโปร์ The Camp : Singapore

 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ ‘The Camp’ โดยศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรค่ายให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสถาบันภาษาฯ ดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ

The Camp 2018 ปีนี้ มีภาษาและสถานที่ให้เลือก 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ค่ายภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ / ค่ายภาษาจีน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน / และค่ายภาษาญี่ปุ่น เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่นCHAPTER : SINGAPORE

วันที่ :             18 – 24 มีนาคม 2561

อายุผู้เดินทาง :   12 – 18 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย)

เดินทางโดย :     สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือ สายการบินที่บริการแบบ Full Service ที่ใกล้เคียง

ที่พัก :            YMCA @ One Orchard  พักห้องละ 4 คน มีห้องน้ำในห้องพัก

ค่าธรรมเนียม :   ราคา 55,000 บ. (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

พิเศษ EARLY BIRD: 49,000 บ. (วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)


ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาพำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์
 • ค่าที่พักปรับอากาศ
 • ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกิจกรรม
 • ค่าอาหารวันละ ๓ มื้อ
 • ค่าบัตรเข้าชม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการเดินทางทัศนศึกษา
 • ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – สถาบัน – สนามบิน และ ทัศนศึกษาตามโปรแกรมการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีอื่น ๆ

ตารางการเดินทาง

DAY 1 : BANGKOK – SINGAPORE

          ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินและดูแลตลอดการเดินทาง เมื่อถึงประเทศสิงคโปร์ เดินทางเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 2 : CITY WALKING TOUR BY LOCALS – GARDEN BY THE BAY – LIGHT AND SOUND AT MARINA BAY

          เช้า : กิจกรรม CITY WALKING TOURS BY LOCALS… เดินชมเมืองสิงคโปร์ โดยมีชาวสิงคโปร์เป็นผู้นำทางและบรรยาย ในกิจกรรมนี้จะเน้นการทำความรู้จักประเทศสิงคโปร์ ทั้งด้านผังประเทศ สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของเมือง  

          บ่าย : กิจกรรม GARDEN BY THE BAY… เดินชมโครงการพัฒนาสวนของประเทศสิงคโปร์แห่งใหม่ บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาติ ภายในมีการจัดแสดงสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทั่วโลก ไฮไลท์ที่สำคัญคือ สวนแนวตั้ง Super Tree ซึ่งเป็นโครงสร้างรูปต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่ 25 – 50 เมตร

          เย็น : กิจกรรม LIGHT AND SOUND AT MARINA BAY… ชมการจัดแสดงแสงสีบริเวณตึก MARINA BAY SANDS การจัดแสดงนี้ได้รับรางวัล Best New Tourist Attraction โดย ASEAN Tourism Forum

DAY 3 : ECO TRIP BIKING TOUR – FOODIE TOUR

          เช้า : กิจกรรม ECO TRIP BIKING TOUR… สนุกสนานไปกับกิจกรรมขี่จักรยานชมธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวของประเทศสิงคโปร์ เรียนรู้การจัดการพื้นที่ธรรมชาติและสนุกกับการทำกิจกรรมนอกสถานที่ *หมายเหตุ* ในกรณีที่ขี่จักรยานไม่ได้ สามารถเดินทำกิจกรรมได้

          บ่าย : กิจกรรม FOODIE TOUR… ตามรอยอาหารท้องถิ่น กิจกรรมตามล่าหาร้านอาหารชื่อดังของสิงคโปร์ที่มีรางวัลเป็นการได้ชิมอาหารรสเด็ดของร้านนั้น ๆ สัมผัสวัฒนธรรมผ่านการรับประทานอาหารของชาวสิงคโปร์ อิ่มอร่อยไปกับอาหารและขนมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์

DAY 4 : NEWater – NATIONAL MUSEUM – NIGHT SAFARI

          เช้า : กิจกรรม NEWater… เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ NEWater พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำแบบครบวงจรของสิงคโปร์ เรียนรู้การผลิตน้ำ การนำน้ำมาใช้ภายในประเทศ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสิงคโปร์ นำชมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน NEWater โดยเฉพาะ

          บ่าย : กิจกรรมประวัติศาสตร์การศึกษาของประเทศสิงคโปร์… เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ผ่านนิทรรศการที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์   เรียนรู้วิธีคิด รากเหง้าและวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ผ่านนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ นำชมโดยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์

DAY 5 : UNIVERSAL SINGAPORE – WINGS OF TIME

          เช้า – บ่าย : กิจกรรม UNIVERSAL STUDIO… เดินทางไปยังสวนสนุก Universal STUDIO ประเทศสิงคโปร์ สนุกไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดแบบเต็มวัน

          เย็น : กิจกรรม WINGS OF TIME… ชมการแสดงแสงสีเสียงริมทะเลสุดประทับใจเรื่อง Wings of Time

DAY 6 : CITY GALLERY – ORCHARD ROAD

          เช้า : กิจกรรม CITY GALLERY… เดินชมสิงคโปร์ ซิตี้ แกลเลอรี่ สถานที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศ วิสัยทัศน์และการพัฒนาเมือง ที่นี่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความพยายามต่างๆ ในการวางผังเมือง และการก้าวไปยังอนาคตของประเทศ พิเศษสุด! นำชมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแผนพัฒนาประเทศและผังเมืองของประเทศสิงคโปร์

          บ่าย : กิจกรรม ORCHARD ROAD… เดินชมถนนแห่งการค้าของประเทศที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเดินทางมาเยี่ยมชมและช้อป

DAY 7 : LITTLE INDIA – BANGKOK

          เช้า : กิจกรรม LITTLE INDIA… สัมผัสวัฒนธรรมกลุ่มชนชาติอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และศึกษาการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายของเชื้อชาติในประเทศเล็กๆ รวมถึงเลือกซื้อสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิดในห้างมุสตาฟา ห้างสรรพสินค้า 24 ชั่วโมง

          บ่าย : เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


 กำหนดการ

1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561        ประชาสัมพันธ์และรับสมัครทางเว็บไซต์ www.ES-ILC.org

10 มีนาคม 2561                             ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ณ คณะอักษรฯ จุฬาฯ

18 มีนาคม 2561                             ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์

24 มีนาคม 2561                             เดินทางกลับประเทศไทย


FAQ : ถาม – ตอบ

Q: ในโครงการจะมีการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือไม่

A: ไม่มี เนื่องจากเป็นการเรียนภาษาในสภาพแวดล้อมจริง เราจึงไม่เน้นการเรียนในห้องเรียนเหมือนค่ายที่อื่น การได้เรียนภาษาไปพร้อมกับการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสนุกกับการใช้ภาษา และประยุกต์กับสถานการณ์จริงตรงหน้า

Q: หลักสูตรมีคุณภาพหรือไม่ และได้รับประกาศนียบัตรจากที่ไหน

A: โครงการ The camp เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ซึ่งทางคณะอักษรฯ เป็นผู้ดูแลหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ และทางสถาบันภาษาฯ มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมในต่างประเทศ (สามารถดูผลงานได้ทาง Facebook/estudiothailand) เมื่อจบโครงการผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


How to Apply : วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการเดินทาง จำนวน 10,000 บ. (มัดจำ)
 3. ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการเดินทางมาที่ contact@e-studio.co.th หรือ LINE@ : @estudiothailand
 4. รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
 5. ชำระค่าธรรมเนียมการเดินทางส่วนที่เหลือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

รายละเอียดบัญชี

เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์

เลขที่บัญชี 026-2-32992-7

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อสมัคร

 

เอกสารประกอบการสมัคร