Go to Top

ข้อกำหนดของ “ครูเครือข่าย”

ข้อกำหนดของ “ครูเครือข่าย”

  1. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สถาบันฯ กำหนด
  2. ได้รับสิทธิพิเศษจากการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สถาบันกำหนด
  3. ไม่กล่าวร้าย ใส่ความ หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้สถาบันฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง
  4. ไม่ประพฤติผิดทางกฎหมายและศีลธรรมจนเป็นเหตุให้สถาบันฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง
  5. ไม่เผยแพร่ข้อมูลสำคัญและความลับของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบันฯ
  6. สถานะ ครูเครือข่าย มีอายุ 1 ปีจะนับจากวันที่สมัคร
  7. เมื่อครบกำหนด 1 ปี สามารถพิจารณาการต่อสถานะ ครูเครือข่าย ได้ ตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด