Go to Top

ประกาศเลื่อนโครงการ Camp#9

ประกาศเลื่อนโครงการ
ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ รุ่นที่ 9
(The Camp Scholarship #9)

           ตามที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institute of Languages and Cultures – ES-ILC) ร่วมกับ สถาบันสอนภาษา Sprachcaffe (Sprachcaffe Languages Plus) จัดทำโครงการทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ รุ่นที่ 9 (The Camp Scholarship #9) เพื่อส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยนั้น

          ทางโครงการฯ ได้รับการแจ้งเพื่อพิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องช่วงเวลาการรับสมัครสอบชิงทุนทับซ้อนกับช่วงเวลาที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS) จากการพิจารณาอย่างรอบคอบและถ้วนถี่แล้ว ทางโครงการฯ เห็นสมควรให้ เลื่อนโครงการทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ รุ่นที่ 9 (The Camp Scholarship #9) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS) ได้อย่างเต็มที่

          ทางโครงการฯ ขออภัยสำหรับผู้สมัครสอบชิงทุนทุกท่าน ทางโครงการฯ จะติดต่อเพื่อขอคืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครทุกท่านในลำดับต่อไป หากโครงการฯ มีกำหนดสอบชิงทุนอีกครั้งเมื่อไรจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ทางโครงการฯ ขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ขอน้อมรับทุกคำติชม และขอขอบพระคุณผู้สมัครสอบชิงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจเสมอมา

                                                          ทีมงานโครงการทุนการศึกษา
                                                         หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ รุ่นที่ 9
                                                         (The Camp Scholarship #9)